QUICK LINKS
 
Recent Events
 
 
 

INDIVIDUAL MEMBERS
   

1

Dr. SK Hajela

2

Sh. Tilak Raj Dua

3

Sh. S.P. Purwar

4

Sh. N.K. Goyal

5

Sh. R.N.Prabhakar

6
7

Sh. R.N. Agarwal
Sh  B.B.Bhatia

8

Sh. P.K. Garg

9

Sh. H.C. Soni

10

Sh. A.K.Bhatnagar

11

Dr. Rakesh Mehrotra

12

Sh. Anil Prakash

13

Sh. S.N. Gupta

14

Sh. J. Kapoor

15

Sh. Shyam Kaushal

16

Sh. Jaswant Dabi

17

Sh. N.D. Grover

18

Sh. R.N.Bhardwaj

19

Air Cmde  S.S. Motial

20

Sh. R.P. Agrawal

21

Sh. J.P. Garg

22

Sh. BK Mitra

23

Sh.Pulak Nag

24

Sh. SD Saxena

25

Sh. Arun Khanna

26

Dr. Aloknath De.

27

Sh T.V Ramchandran

28

Sh. D. Venugopal

29

Sh. K. Narayanan

30

Sh.Sh. Shashi Dharan

31

Sh. NK Mathur

32

Sh. DS Govindrajan

33

Sh. SK Srivastava

34

Sh BK Syngal

35

Sh. Amarendra Narayan

36

Ms Maya Saxena

37

Sh. SN Zindal

38

Sh. Rajesh Mehrotra

39
40                         

Sh. HS Katoria
Sh Jitendar Singh

41

Sh. NR Mokhariwale

42

Sh AS Wakhle

43

Sh. Asok K Narula

44

Sh Ravinder K Chopra

45

Sh. ShriKant Sharma

46

Sh. AShwani K Vij

47

Sh. Ashok Golas

48

Sh Neeraj Aarora

49

Sh. SK Mondal

50

Sh. Satish Chand Jaiswal

51

Sh Vijay K Gupta

52

Sh. RB Sahajpal

53

Sh. Surinder Mohan  Talwar

54

Shri Iqbal Ahmed

55

Sh. Sanjoy Sengupta

56

Shri Rajiv Goel

57

Shri Manoj Kumar Misra

58
59
60
61
62
63
64

Shri Vimal Wakhlu
Shri P. Balaji
Shri K.S Gill
Shri R.S Ahluwalia
Shri Ravindra Kumar  Misha
Shri Srinivasan Venkatasubramanian
Shri Vir Kamal Chopra

 
All rights reserved. ITU-APT Foundation of India
Best viewed on 1024 x 768